Privātuma politika

Lattelecom Rīgas maratonu (“LRM“) organizē SIA “Nords Event Communications”, reģistrācijas numurs 50003981501, juridiskā adrese Brīvības ielā 40-24, Rīgā (“NECom“), e-pasts marathon@necom.lv. Šī privātuma atruna nosaka to, kā NECom apstrādā jūsu personas datus.

Lūdzu rūpīgi izlasiet šo privātuma atrunu, lai saprastu, kādēļ dati tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.

Kāda veida informāciju mēs no jums ievācam

Mēs varētu no jums ievākt sekojošus personas datus:

 • identifikācijas datus (vārds, uzvārds);
 • kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);
 • dzimumu un dzimšanas datumu;
 • izvēlēto LRM distanci;
 • jūsu attēlus (fotogrāfijas un video) LRM pasākuma laikā;
 • skriešanas apavu zīmola izvēli;
 • finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos);
 • nodarbošanās veidu.

Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi

Dati nepieciešami, lai nodrošinātu jūsu piedalīšanos LRM pasākumos un izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm šādos nolūkos:

 • jūsu pieteikumu dalībai LRM pasākumos apstrādei;
 • lai sniegtu atbildes uz jebkādiem jūsu informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu komunikāciju;
 • jūsu sasniegumu LRM pasākumos reģistrēšanai;
 • godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai;
 • pasākumu organizēšanai un reklamēšanai;
 • lai nosūtītu jums veselības un drošības ieteikumus un citu informāciju, kas attiecas uz jebkuru LRM pasākumu, kurā jūs piedalāties;
 • lai informētu jūs par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un pakalpojumiem, kuri varētu jūs interesēt;
 • statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums pasākumu plānošanai;
 • LRM pasākumu atspoguļošanai saskaņā ar sadaļu “Attēli” zemāk.

Attēli

Jūs apzināties, ka LRM pasākumi ir publiski pasākumi un ka LRM pasākumus var raidīt televīzijā, filmēt, ierakstīt citos veidos un fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt jūsu dalību jebkurā pasākumā. Piedaloties pasākumā, jūs piekrītat nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos (skaidrības labad- arī nākotnē).

Bērni

Ja jūs esat pieteicis dalībai bērnu (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem) jebkurā no LRM pasākumiem, mēs apstrādāsim datus par bērnu un viņa vecāku/citu likumisko pārstāvi.

Datu uzglabāšanas laiks

Mēs glabāsim jūsu datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:

 • īstenotu LRM pasākumus;
 • aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret mums;
 • izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Parasti mēs glabāsim jūsu datus desmit gadus no jūsu pēdējās dalības LRM pasākumā.

Datu nodošana

Ņemot vērā jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot jūsu datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai mūsu vārdā veiktu atsevišķas darbības (piemēram, LRM distanču laika mērītājiem un rezultātu apstrādātājiem).

Mēs varam nodot jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepieciešams LRM pasākuma organizēšanas laikā, vai kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 • apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret mums tiek izvirzīta prasība;
 • zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu interešu aizstāvības gadījumos;
 • tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Mēs nenodosim jūsu datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien jūs tam neesat piekrituši.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti.

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz Brīvības ielu 40-24, Rīgā, vai e-pastu marathon@necom.lv.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta.

Jebkādas uzziņas vai jautājumi par jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-pastu marathon@necom.lv.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot jūsu vajadzības, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis/sniegusi, citam pārzinim.

Tiesības iesniegt sūdzība

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Brīvības ielā 40-24, Rīgā, vai izmantojot e-pastu marathon@necom.lv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Visas tiesības aizsargātas 2023 © | lattelecomrigasmaratons.lv